Правила чтения притяжательного падежа в английском языке

Сегодня мы разберем тему притяжательного падежа в английском языке, also known as possessive case. Настройте себя на продуктивный мини-урок. Сейчас будет много полезной информации для запоминания.

Правила чтения притяжательного падежа в английском языке

Одним з аргументів викладачів з англійської мови на користь легкості її вивчення — є відсутність відмінків (cases). По суті, це не зовсім вірно. У мові Великобританії справді відсутні змінювані закінчення в іменників, прикметників, займенників і числівників, які слугують для зв’язку слів у реченні. Але свої відмінки в англійській, які є варіантами одного і того ж слова (словоформою), усе ж таки, існують. На щастя, їх усього 3: об’єктний, суб’єктний і присвійний. Давайте поговоримо про кожен із них. C’mon.

Притяжательный падеж в английском языке также имеет названия Possessive Case или Genitive Case. Если вы хотите сказать, что какая-то вещь кому-то принадлежит, необходимо использовать именно  Как правило, притяжательный падеж можно использовать только с одушевленными существительными, но существуют и некоторые исключения,
о которых поговорим ниже. К слову, у меня также есть замечательный онлайн тест на проверку знаний по притяжательному падежу. Если ищете упражнения на притяжательный падеж — есть и они.

В английском притяжательный падеж выражается посредством (апостроф эс) или просто (апостроф).

Prince duty — обязанность (кого? чья?) принца;

Students books — учебники (кого? чьи?) студентов.

Как вы успели заметить, фразы, содержащие притяжательный падеж удобно переводить с конца.

Суб’єктний та об’єктний відмінки в англійській мові

Щоб розібратися в понятті об’єктного відмінка, нам доведеться повернутися в минуле і трохи згадати шкільний курс з української мови. Усі ми пам’ятаємо, що в ролі підмета виступає слово в називному відмінку. Що стосується інших іменників і займенників у реченні, вони, найчастіше, будуть доповненнями. В англійській мові все підпорядковується тому ж самому принципові. Займенник чи іменник або є підметом (subject), або доповненням (object). Нагадаємо, що підмет відповідає на запитання «хто?» і «що?» (називний відмінок). Нескладно здогадатися, що підмети стоятимуть у subjective case, а доповнення — в objective case.

A man saw a dog near a building.У цьому реченні є 3 іменники: a man, a dog and a building.

На першому місці, як завжди, знаходиться підмет, використаний в суб’єктному відмінку. За ним слідує додаток a dog, який, відповідно, перебуває в об’єктному відмінку. Як видно з прикладу, форма іменника не змінилася.

Чи готова ваша англійська для закордонного відрядження?

Присвійні відмінки в англійській мові

Якщо із суб’єктним і об’єктним відмінками все більш-менш зрозуміло, оскільки вони відповідають відмінковим формам української мови, то присвійний відмінок у нас відсутній. На запитання приналежності («чий?», «чия?», «чиє?», «чиї?») у нас відповідає прикметник. А в англійській цю функцію виконує категорія відмінка іменників і займенників.

Проте, для іменників і займенників реалізація присвійної функції відрізнятиметься.

Для вказівки на приналежність у іменників використовується «‘s». Причому, закінчення додається до того іменника, якому щось належить.

This is my mother’s bag

Это — мамина сумка.

Якщо іменник закінчується на шиплячий або «s», то просто додають апостроф:

I’ll take my parents’ car.

Я возьму машину своих родителей.

Слід відрізняти присвійний відмінок «‘s» від скорочення дієслова «is» — «‘s».

I like John’s new blazer.

Новий блейзер чий? Джона, тому John’s — присвійний відмінок іменника John.

I think, John’s right.

Джон що робить? Є правим, тому John’s — скорочення від John is right.

Тепер розглянемо деякі особливі випадки вживання присвійного закінчення «‘s»:

Присвійний відмінок неживих іменників формується за допомогою прийменника «of», а не закінчення «‘s» (the headquarter of the company). Але існують винятки для:

 • Планет — Jupiter’s size.
 • Відстаней і часу — ten meter’s height, a minute’s business.
 • Пори року та місяці — summer’s sadness, July’s hit.
 • Таких слів як nature, ship, nation, country, car, water, city, boat, ocean і town — ship’s crew, nation’s pride, car’s engine etc.
Читайте также:  Past subjunctive в английском языке

Займенники для вираження приналежності також мають власну форму:

My son is the smartest in his class.

Мій син — найрозумніший у своєму класі.

Отже, як бачимо з прикладу, після присвійного займенника обов’язково слідує іменник. Однак займенники мають абсолютну форму, яка дає змогу використовувати їх без іменника або в іншій позиції (не тільки попереду).

He was a friend of mine.

Он был моим другом.

Where are your socks? – I don’t know, but yours are there.

Де твої шкарпетки? – Не знаю, алет твої — там.

Ось усі абсолютні форми присвійних займенників:

Як вивчати англійську за серіалами i фільмами

Образование притяжательного падежа в английском.

Правила чтения притяжательного падежа в английском языке

Для образования притяжательного падежа мы будем использовать только апостроф (‘) в следующих случаях:

 • doctors’ advice – советы врачей,
 • boys’ trains – поезда мальчишек.
 • Socrates’ works – труды Сократа,
 • Xerxes’ army – армия Ксеркса.
 • Yeats’ poetry – поэзия Йейтса,
 • Burns’poems – стихи Бёрнса

(однако, некоторые грамматики допускают в подобном случае двоякое написание: Dickens’ novels или Dickens’s novels).

Для образования притяжательного падежа мы будем использовать только апостроф эс (‘s) в следующих случаях:

 • the girl’s eyes – глаза девочки,
 • the Dad’s study – папин кабинет.
 • сhildren’s games – детские игры,
 • women’s wishes – женские желания.

Обратите внимание на образование притяжательного падежа сложных существительных. Здесь существует отличие от образования множественного числа. Давайте рассмотрим этот момент подробнее, так как на данном вопросе очень часто допускают ошибки даже очень грамотные и знающие люди. Итак, давайте посмотрим на табличку.

The editor-in-chief’s order – приказ главного редактора

The commander-in-chief’s qualification – квалификация главнокомандующего

Особой чертой притяжательного падежа в английском является существование так называемого группового притяжательного падежа – group genitive. Group genitive обозначает феномен прибавления ‘s или ‘ не к одному существительному, а к

Mum and dad’s wish – желание мамы и папы

the secretary of states’s private room – личная комната госсекретаря

someone else’s  benefit – чья-то выгода

in an hour or two’s time – через час или два

Обратите внимание. Что в подобных случаях ‘s или ‘ прибавляются исключительно к конечному элементу. В единственном случае, когда вы должны быть внимательны, так это когда речь идет о принадлежности к нескольким существительным.

Мы рассматривали фразу  mum and dad’s wish – желание мамы и папы. В данном контексте речь идет о едином желании папы и мамы. В таком случае ‘s или ‘ прибавляется к конечному элементу. Если бы фраза была несколько иной mum’s and dad’s wishes в значении желания папы и мамы (у каждого свои), то ‘s или ‘ прибавлялся бы к каждому элементу.

Так во фразе Bach’s and Mozart’s music мы прибавляем ‘s  к каждому элементу, так как у Баха и Моцарта музыка не общая – она своя у каждого.

Об’єктний відмінок для займенників в англійській мові

З іменниками все просто — вони не змінюють своєї форми для обох відмінків (суб’єктного та об’єктного). А ось у займенників є своя особлива форма на той випадок, коли вони стоять не на місці підмета:

I saw him, and he saw me.

Висновок

Відмінки в англійській мові виконують дещо інші функції, ніж в українській. Це може викликати певні складнощі під час перекладу чи діалогу. Але їх усього три, й спосіб утворення легший, ніж в українській мові — не потрібно запам’ятовувати правопис закінчень, що ґрунтується на таких складних поняттях, як відмінювання, рід і число.

Щоб удосконалити свої навички вживання англійських відмінків, а також попрактикуватися в їхньому використанні й уточнити нюанси, що залишилися, використовуйте послуги репетитора онлайн. Це швидко, просто і не потребує навіть виходу з дому. Try it 😉

Сколько падежей в английском языке

Английская грамматика по сравнению с русской — очень простая. В английском языке существует всего два падежа:

Общий падеж (common case). Его можно было бы сравнить с нашим именительным, но, по сути, он заменяет все шесть падежей русского языка одновременно. Вот смотрите:

 • Брат — Brother
 • Нет брата — No brother
 • Дать брату — To give to brother
 • Видеть брата — To see brother
 • Любоваться братом — To admire brother
Читайте также:  Регулярные и нерегулярные глаголы в английском языке таблица

В русском языке окончания меняются, а в английском слово остается неизменным. Меняются только предлоги (prepositions). Именно они указывают на взаимосвязь между глаголом и существительным.

Притяжательный падеж в английском (possessive case). Второй падеж не имеет аналога в русском языке. Что такое притяжательный падеж? Он указывает на принадлежность к чему-то. У нас для этих целей используются притяжательные прилагательные или притяжательные местоимения. Например:

 • Машина брата — brother’s car
 • Сердце брата — brother’s heart
 • Брат моего брата — мой брат — my brother’s brother is my brother

Конструкция похожая, но грамматические единицы разные. В примерах на русском слово «брата» выступает притяжательным прилагательным. В английском же brother’s — это слово brother в possessive case. Вот и вся разница. Все не так сложно.

Что касается слова my, а также слов our, their, her, his и так далее, то это притяжательные местоимения. В английском они называются possessive pronouns.

Как вы уже поняли, английский притяжательный падеж указывает на принадлежность к чему-то. Чей-то брат, чье-то сердце и так далее.

Как выбрать вид транспорта на английском

Как образовывается possessive case в английском

Для образования притяжательного падежа в английском достаточно добавить окончание ‘s (апостроф и s). Например:

Mother’s dress — мамино платьеFather’s towel — папино полотенцеSister’s glasses — очки сестрыUncle’s toothbrush — дядина зубная щетка

Правила чтения притяжательного падежа в английском языке

Что делать, если слово и так заканчивается на s? Стоит ли добавлять еще одну букву поверх той? Зависит от ситуации. Точнее, от числа существительного.

Если существительное стоит в единственном числе, то к нему следует приписать ‘s даже если оно и так заканчивается на s или ss. Например:

 • Boss’s car — машина начальника
 • Lukas’s laptop — ноутбук Лукаса
 • Travis’s song — песня Трэвиса

Если же существительное стоит в множественном числе, то s не добавляется. Только апостроф. Пример:

А если бы мы поставили апостроф перед s, это поменяло бы смысл:

Что там, что там, есть окончание s. Читается одинаково. И только по правописанию можно понять, имеем мы в виду одну птицу или несколько, съела бы птица всю еду одна, либо разделила бы с сородичами.

Еще несколько примеров без буквы s после апострофа:

 • Parents’ house — родительский дом
 • Students’ room — комната студентов

По мере погружения в тему, ученики часто спрашивают: а если перечислено несколько существительных, это считается как множественное число?

Mister and missis house (?)илиMister’s and missis’s house (?)илиMister and missis’s house (?)

Какой вариант правильный? Ответ — третий вариант. Хоть вместе мистер и миссис и образуют группу, правила грамматики работают только в сторону последнего названного существительного, будь их хоть два, хоть три, хоть пять.

Правила чтения притяжательного падежа в английском языке

Если вы помните правила образования множественного числа в английском, то знаете, то не всегда на конце таких слов будет буква s. Да, в абсолютном большинстве случаев, но не во всех. Есть исключения. И тогда в словах множественного числа, не заканчивающихся на букву s, мы добавляем ‘s по стандартным правилам, как к единственному числу. Например:

 • Children’s bed — детская кровать (имеется в виду кровать, принадлежащая конкретным детям)
 • Women’s dressing room — женская раздевалка
 • Men’s dressing room — мужская раздевалка

Бывает ли притяжательный падеж у неодушевленных существительных? По логике вещей — нет, не бывает. Причина проста: вещи не могут что-то иметь в собственности. Поэтому «принадлежность» может быть только условной. Например: book cover (обложка книги). Обложка условно относится к книге, но не принадлежит ей напрямую. Поэтому мы не приписываем окончание притяжательного падежа, а просто оставляем слово book в общем падеже. Еще несколько примеров для закрепления:

 • Office door (офисная дверь)
 • Kitchen walls (кухонные стены)
 • Hotel room (гостиничный номер)
 • City center (городской центр)
 • Sea breeze (морской бриз)

Правила чтения притяжательного падежа в английском языке

Однако это правило — одно из тех, в которых есть исключения. В некоторых устойчивых выражениях ‘s таки используется с неодушевленными предметами. В первую очередь это фразы о времени:

 • month’s salary (месячная зарплата)
 • day’s weather (погода за день)
 • two weeks’ holiday (праздники длинной в две недели)
 • yesterday’s breakfast (вчерашний завтрак)
 • Kilometer’s way (километровый путь)
 • Mile’s detour (объезд длинной в милю)
 • Three meters’ snake (трехметровая змея)
Читайте также:  Lim English - самоучитель английского языка онлайн

Также апостроф плюс s используются еще в некоторых устойчивых выражениях.

 • At death’s door — на пороге смерти
 • In my mind’s eye — в моем воображении
 • И другие

Апостроф с притяжательными местоимениями

Все, что вам нужно знать про апостроф в местоимениях — это то, что его там нет, и быть не должно. Вот полный перечень притяжательных местоимений:

 • my – мой, моя, мое
 • mine – мой, моя, мое (без уточнения предмета)
 • your – ваш, твой
 • yours – твой (без уточнения предмета)
 • his – его
 • her – ее
 • hers – ее (без уточнения)
 • its – его, ее, свой (принадлежащий неодушевленному предмету)
 • our – наш
 • ours – наш (без уточнения)
 • their – их
 • theirs – их (без уточнения)

Ни в одном из местоимений выше нет апострофа перед или после s.

Апостроф может использоваться в похожих конструкциях: it’s he’s. На слух звучит похоже на its и his, но с апострофом — не местоимения, а сокращения от it is и he is. Важно их не перепутать.

Правила чтения притяжательного падежа в английском языке

Пройдите тест для закрепления. Тут десять вопросов, касающихся разобранных сегодня случаев применения притяжательного падежа.

Обзор школы английского языка Alibra

Как запомнить английские падежи

Только что вы ознакомились с теорией. Для вас это новый материал, поэтому с первого раза все усвоить для любого человека будет трудно.

Эффективное обучение состоит в том, чтобы повторять материал и оттачивать его на практике. Поэтому мы советуем вам просмотреть всю статью еще раз глазами, а затем немного отдохнуть. Дайте себе переварить материал, прокрутите еще несколько раз все правила в голове. Убедитесь, что поняли суть, а не просто зазубрили правила.

Затем чуть позже в этот же день или завтра-послезавтра пройдите тему Possessives в онлайн тренажере Grammarcards. Тренажеры у нас бесплатные. Тема состоит из двух маленьких страничек теории (можно прочитать минут за пять) и блока упражнений для закрепления. Так, это станет для вас уже вторым повторением темы.

Вот и все. Мини-урок подходит к концу. Надеемся, вам понравилось. Keep in touch.

Случаи использования притяжательного падежа в английском.

Мы не имеем права использовать Possessive Case в английском языке аналогично тому, как мы используем в русском. Иногда отношения принадлежности нужно выражать при помощи фразы с of.

Так, к примеру, мы не можем сказать – ножка стола, мы должны говорить – the leg of the table.

Так когда можно использовать genetive case?

Притяжательный падеж в английском языке используется:

the swallow’s nest – гнездо ласточки

Molly’s idea – идея молли

night’s rest – ночной отдых

a month absence – месячное отсутствие / отсутствие длиною в месяц

a minute’s silence – минутная тишина

a mile’s distance – расстояние в милю

Обратите внимание, со словами и возможны оба варианта образования притяжательного падежа:

today’s papers = the papers of today

Britain’s museums – музеи Британии

London’s sights – достопримечательности Лондона

the Guardian’s analysis – анализ Гардиан

the company’s plans – планы компании

the Geographical Society’s gold medal – золотая медаль Географического сообщества

the nation’s wealth  — благосостояние нации

the car’s wheel – колесо машины

the sun’s rays – солнечные лучи

Absolute genitive and double genitive

Обычно конструкция, содержащая possessive case имеет следующую структуру:

Существительное (числительное/местоимение) в притяжательном падеже + существительное

Однако имеют место и такие случаи, когда за существительным в притяжательном падеже не следует другое существительное. В подобном случае, мы имеем дело с абсолютным притяжательным падежом (Absolute genetive). Он используетя в несколькихслучаях:

Our car is faster than Peter’s.

A friend of my mother’s, a cousin of my husband’s

At the butcher’s, at the baker’s, at Timothy’s, at my uncle’s

St. Paul’s (Cathedral), St. James’s (Palace)

Редко можно встретить существительное, определенное двумя последовательными фразами в притяжательном падеже:

 • My mother’s father’s people – люди отца моей матери
 • The boy’s half-hour’s run – получасовая пробежка мальчика

Подобный феномен получил название двойного притяжательного падежа – Double Genitive.

Оцените статью