Союзы и относительные местоимения в английском языке

Українська мова рясніє витіюватими конструкціями й складними обертами, тому в опановувачів англійської мови часто виникають труднощі при побудові речень. Є в українській мові відносний займенник «який, котрий», змінюємо його по родах і числах, і життя здається казкою: «Книга про єдинорогів, котру я купив, захоплює». А як англійською це сказати: «that», «which», «whose» — та іще загадка. But no worries! Зараз ми все розкладемо по поличках.

Союзы и относительные местоимения в английском языке

Щоби склалася повноцінна картина, давайте для початку розберемося, що ж за дивний звір такий ця частина мови. Отже, у більшості випадків підрядне речення, яке виконує функції визначення, розпочинається з відносного займенника (pronoun). Під відносним займенником мається на увазі одиниця мови, тобто слово, яке пов’язує головне і підрядне речення і зображує додаткову інформацію про предмет чи особу. В англійській мові є ряд відносних займенників: who, whom, which, whose, that, when, why та where. На щастя, є правила відносних займенників в англійській мові, саме про них ми й поговоримо.

Who, Which & That

Усі три займенники відносяться до іменника, проте, who застосовують тільки стосовно людей і іноді до домашніх тварин, яких рахують безпосередньою частиною сім’ї. В реченні цей займенник може бути або підметом, який виконує дію, або доповненням. Наприклад:

Erica is hanging out with a guy who is a journalist.Еріка тусується з хлопцем, котрий працює журналістом.

Тут who виконує в реченні функцію суб’єкта, який сам виконує дію to be в Present Simple (предикат).

The fellow who she met last Friday was Thomas.Парень, якого вона зустріла в минулу п’ятницю, був Томасом.

В другому реченні who відноситься до особистих займенників she і, відповідно, у даному випадку є доповненням у підрядному визначному.

Водночас займенник which вживають виключно з неживими предметами або тваринами.

It wasn’t the same book which Mary bought yesterday.Це не та ж сама книга, яку Мері купила вчора.

У першому прикладі which виконує роль доповнення, оскільки після нього слідує граматична основа — речення у вигляді власної назви та дієслова у Past Simple: Mary + bought.

The new novel, which will be based on a true story, will be on sale in October.Новий роман, який буде заснований на реальних подіях, вийде в продаж у жовтні.

У другому представленому варіанті which сам вже є самостійним підметом з присудком у тимчасовій формі Future Simple Passive.

А ось займенник that виявився багатофункціональним та універсальним, тому що його сміливо можна використовувати замість which або who. Однак майте на увазі, що він більш характерний для розмовної англійської. Як і вищезгадані займенники, that в реченні також може виступати у вигляді об’єкту (варіант №1) або суб’єкту (варіант №2).

I’m still fond of the kitchen machine that you bought me last month.Я все ще в захваті від кухонного комбайна, який ти мені купив минулого місяця.

You’re not allowed to take things that don’t belong to you.Тобі не можна брати речі, котрі тобі не належать.

Також іноді можна опускати відносні займенники, якщо при цьому не змінюється смисл речення:

The song that Daniel chose was «My Obsession» by Sharon Goodman. The song __ Daniel chose was «My Obsession» by Sharon Goodman.

Обидва приклади вірні, хоча другий варіант можна рахувати трохи менш формальним. У другому реченні геп, залишений пропущеним займенник, називається нульовим відносним займенником (zero relative/pronoun).

Рівень Proficiency — рівень вільного володіння англійською C2

Whose & Whom

Два інших відносних займенника, які використовуються за для введення додаткового визначального, це whose (присвійна форма від who) і whom (доповнення від who). Займенник whose розпочинає підрядне речення, яке описує живий чи неживий предмет(формальна мова), згаданий у головному реченні:

Helen’s getting married a man whose relatives seem to hate her (The relatives of the man Helen’s getting married seem to hate her).Хелен виходить заміж за чоловіка, чиї родичі, вочевидь, її терпіти не можуть.

Займенник whom відноситься, до іменника чи займенника, на відносний займенник також направлена і дія дієслова. Вживається в письмовій літературній мові, характерний для стилю ділової прози у різних її проявах.

John was an outstanding team leader whom we had known well and loved dearly.Джон був видатним керівником групи, якого ми добре знали й гаряче любили.

Корпоративне навчання англійській мові в Englishdom:

Which, Whom & Whose + прийменник

Якщо раптом ви зауважили, що в реченні окрім відносного займенника рядом стоїть займенник, не лякайтесь, вочевидь, ви наштовхнулися на літературні варіанти, які використовуються саме у письмовій мові. Розберемо декілько прикладів у таблиці:

Why, When & Where

Як би це не здавалося дивним, та why, when і where також є відносними займенниками, які вживаються замість прийменників on, for, at + which для милозвучності і не захаращеності речення.

I’m not aware of the reason why Homer is late today (I’m not aware of the reason for which Homer is late today).Мені невідома причина, з якої Гомер сьогодні запізнився.

This is the day when Mia doesn’t seem to be on top of the world (There is a day on which Mia doesn’t seem to be on top of the world).В цей день Міа, здається, не знаходиться на верху блаженства.

They know a cafe where the banana ice–cream is superb (They know a cafe at which the banana ice–cream is superb).Вони знають кафе, де є чудове бананове морозиво.

NOTA BENE: Після займенники why, when і where у стверджувальному реченні прямий порядок слів: підмет, присудок і інші члени речення.

Who, Which, Whose, Whom, When, Where + (so)ever

Коли хочеться підкреслити відсутність рамок і обмежень при виборі однієї альтернативи із запропонованого списку, то сміливо можна використовувати who, which, whose, whom, when, where + (so)ever. Прислів’я so і ever як раз і передають значення «би не».

NOTA BENE: Відносні займенники в англійській whosoever, whichsoever, whomsoever, whensoever, wheresoever характерні саме для літературно-книжкового стилю.

Поради

 • Не використовуйте слово what в якості відносного займенника.
 • Не використовуйте займенник who, коли маєте на увазі предмети і речі.
 • Звертайте увагу на правопис займенника which, не wich.

Чи зможете ви відрізнити: Present Simple від Present Continuous?

Висновок

Яким би загадковим і туманним спершу не здавався граматичний матеріал, все стає простіше, коли інформація розбита на логічні блоки і підтверджена прикладами. Маємо надію, що стаття виявилася для вас корисною, і тепер ви без будь-яких проблем будете вживати в мовленні відносні займенники в англійській мові, точно знаючи, і саме головне, розуміючи, що саме треба поставити в тому чи іншому реченні.

Читайте також: частини мови

Велика та дружня сім’я EnglishDom

Howdy, everyone! Сегодня вернемся к нашей любимой разнице. Речь пойдет об основных относительных местоимениях в английском языке: who, which, that, whom и whose. Рассмотрим каждое по отдельности, узнаем различия, примеры и поймем как грамотно употреблять их в английских предложения. Let’s get down to business!

Если вы не знали, относительные местоимения связывают придаточное предложение с главным. Но это не союзы! Ведь в отличие от последних, такие местоимения являются членами придаточного предложения.

Относительные местоимения нужны нам для того чтобы раскрывать информацию относительно человека или предмета. C помощью них мы уточняем дополнительную информацию о ком-то или чем-то.

Мне очень понравилась татуировка, которую ты сделала. Я знаю парня, который работает тут. Это то здание, про которое он мне говорил.

Союзы и относительные местоимения в английском языке

You see? C помощью них мы уточняем информацию о ком-то или чем-то.

Что такое относительные местоимения в английском языке

Допустим, у нас есть предложение:

Давайте попробуем добавить в него детали с помощью относительных местоимений для придания предложению окраса и конкретики. Введем дополнительные данные, которые относятся к человеку или предмету.

Ключ, который у меня в руке, мой.

Дальше перед нами стоит задача определиться с конкретным относительным местоимением.

Союзы и относительные местоимения в английском языке

Рассмотрим каждое местоимение по отдельности.

Основные правила интонации английского языка

Что мы делаем с местоимением «who»:

The man who lives in this house sells cars. – Мужчина, который живет в этом доме, продает машины.The woman who came has a weird lipstick. – У женщины, которая пришла, странная помада.

Союзы и относительные местоимения в английском языке

She knows a man who works in this restaurant. – Она знает мужчину, который работает в этом ресторане.He would like to date a girl who likes video games. – Он хотел бы встречаться с девушкой, которой нравятся видеоигры.

Важно! В английском языке предложения с относительным местоимением бывают двух видов:

 • Ограничивающие (restrictive clause) — те, которые сообщают важную информацию.
 • Не ограничивающие (non-restrictive clause) – те, которые сообщают не важную информацию.

Последние дают дополнительные сведения, которые мы можем с легкостью опустить, и смысл предложения от этого не поменяется, они всегда отделяются запятой.

Таким образом одно и то же предложение может иметь выделенный запятыми участок, или нет. В зависимости от важности передаваемой информации.

My brother who is a coroner helped me to crack that case. – Мой друг, который работает коронером, помог мне раскрыть то дело (у меня много друзей, и именно тот, который работает следователем, ведущим дела о насильственной или внезапной смерти, помог мне).

My friend, who is a coroner, helped me to crack that case. – Мой друг, который работает коронером, помог мне раскрыть то дело (мы просто дополняем информацию о своем друге, если опустить часть «who is a coroner», то смысл останется прежним).

Следовательно, если сомневаетесь в выборе («who» либо «which») в обычной беседе, то смело ставьте «that» как после главного действующего лица, так и после других членов предложения. You won’t screw it up!

The guy that works here is my bud. – Парень, который работает здесь, мой друган. The bag that you took is mine. – Сумка, которую ты взял, моя.

Last month they sold a house that they won. – В прошлом месяце они продали дом, который выиграли.I would like to have the same breakfast that I had yesterday. – Я бы хотел (съесть) тот же самый завтрак, который ел вчера.

Союзы и относительные местоимения в английском языке

«Which» (как, кстати, и «who») может стоять после главного действующего лица или после других членов предложения.

I like a song which I heard yesterday. – Мне понравилась песня, которую я вчера услышала.He reads an article which was posted yesterday. – Он читает статью, которую запостили вчера.

The movie which you gave me is interesting. – Фильм, который ты мне дал, интересный. The cat which lives here is very special. – Кот, который живет здесь, очень особенный.

Союзы и относительные местоимения в английском языке

Важно! Если мы хотим выделить целое предложение, а не отдельное существительное, то «which» также будет очень кстати.

He cancelled our meeting for 7 p.m., which is great. I got plans for tonight. – Он отменил нашу встречу на 19:00 сегодня, что просто замечательно. У меня есть планы на вечер.We didn’t talk yesterday, which seemed pretty surprising. But I’ll fix it today. – Мы не общались вчера, что показалось довольно удивительным. Но я исправлю это сегодня.

Использование: форма местоимения who используется в основном в формальной и письменной речи. Часто «whom» сопровождается предлогом.

Please elaborate how these deaths are investigated and by whom. – Просьба представить подробные сведения о том, каким именно образом расследуются эти случаи и кем.I met a colleague with whom I am writing a report in the lift. – В лифте я встретил коллегу, с которым пишу отчет.After all, we must remember for whom we are catering. – В конце концов, мы должны помнить, для кого готовим.

Читайте также:  I just wanna be with you chris rea перевод

Использование: когда выражаем принадлежность предметов, животных или людей кому-либо.

Как и в предыдущих случаях, «whose» может стоять после главного действующего лица и после других членов предложения.

She is that girl whose dad died yesterday. – Она та девушка, чей отец вчера умер.Nowadays, only children whose parents can pay go to school. – Сегодня школу посещают только те дети, чьи родители могут оплачивать расходы по обучению.

I know a woman whose car was stolen. – Я знаю женщину, машину которой угнали.I have a twin sister whose adrenaline attraction is impressive. – У меня есть сестра-близнец, тяга к адреналину которой впечатляет.

Что же выбрать?

Если вы собираетесь сдавать экзамен по английскому, то лучше всего придерживаться стандартных правил классической грамматики. В них «that» относится только к предметам и явлениям, а с людьми употребляется «who». Однако на тему того, применимо ли «that» к людям, давно ведутся споры.

Американцы часто использую «that» вместо «who» в неформальном общении, и несмотря на то, что разговорная речь бывает далека от канона, все же пренебрегать ее особенностями не стоит.

You are the person who (that) I can rely on. – Ты — человек, на которого я могу положиться.The girl who (that) who was in that room was 18 years old. – Девушке, которая находилась в той комнате, было 18 лет.

Союзы и относительные местоимения в английском языке

Which или That?

Согласно правилам грамматики, «which» может обозначать как важную, так и не важную информацию. Однако в американском английском с помощью «which» мы сообщаем не важные сведения, а с помощью «that» — важные. Следовательно, предложения с «that» могут быть только ограничивающими, так как они всегда выделяют лицо или предмет среди подобных.

The pie that I hold in my hand isn’t sweet. – Пирог, который я держу в руке, не сладкий (именно тот, который я держу в руке, а не в кармане).

The pie, which is on the table, is tasty. – Пирог, который находится на столе, вкусный (есть только один вкусный пирог; то, что он находится на столе, — дополнительная информация).

Что такое пассивный и активный словарный запас

Заключение

Подошло время итогов! Далее мы укажем степень формальности местоимения, применение его к одушевленным или неодушевленным существитвительным, а также вид предложения с ним.

 • «Who» — формальное, нейтральное. Люди и домашние питомцы. Ограничивающее и не ограничивающее предложение.
 • «Which» — формальное, нейтральное. Предметы, явления, животные. Ограничивающее и не ограничивающее предложение.
 • «That» — разговорное. Люди, животные, предметы и явления. Только ограничивающее предложение.
 • «Whom» — крайне формальное. Люди. Ограничивающее и не ограничивающее предложение.
 • «Whose» — формальное, нейтральное. Принадлежность предметов, животных, людей кому-либо. Ограничивающее и не ограничивающее предложение.

Надеемся, с разницей между Who, Which, That, Whom и Whose теперь все максимально ясно и доступно.

Make your English better with every step and let them know who they deal with!

Большая и дружная семья EnglishDom

Relative Clauses — это «общесобирательное» название придаточных предложений в английском языке. Благодаря относительным местоимениям «who»/ «whom», «that» «which», расположенных после слова-определения в начале придаточного предложения , Relative Clause выполняет функцию определения. В некоторых случаях, относительные местоимения могут не употребляться — зависит от контекста употребляемой фразы.

Союзы и относительные местоимения в английском языке

Особенности составления относительных придаточных предложений

Существует несколько распространенных вариантов составления относительных придаточных предложений в Relative Clauses:

 • Выделение речевого оборота запятыми (используется только при использовании non-definingrelativeclauses).
 • Пренебрежение относительным местоимением в контексте фразы (применимо только в случае употребления definingrelativeclauses)

The woman (whom) I like will never change for me — Женщина, которая мне нравится, никогда не изменится.

All clothes (that) he wears are bought at nearer supermarket — Вся одежда, которую он носит, куплена в ближайшем супермаркете.

Sorry, but your dog you usually walk with is crazy sometimes. — Прости, но пес, с которым ты обычно гуляешь, иногда сходит с ума.

The man with whom you danced at the concert, asked me your phone number — Мужчина, с которым ты танцевала на концерте, спросил у меня твой номер телефона.

Метод Пимслера: честный обзор

Defining Relative Clauses (Identifying Relative Clauses)

Чтобы понять суть принципа Define Relative Clauses, необходимо знать значение глагола «to define»: характеризовать кого-то, определять, придавать отличительные характеристики субъекту/объекту, о котором идет речь.

Исходя из вышесказанного, Identifying Relative Clauses — это форма придаточного предложения, характеризующего/определяющего свойства/характеристики местоимения, существительного, выступающих в роли дополнений к основному предложению или же подлежащему.

Cуть этого оборота: предоставить читателю, слушателю информационные сведения, без которых невозможно понять основную мысль фразы/предложения. При разговорной речи, Defining Relative Classes никогда не отделяется паузами.

 • I met the man who lives next house — Я познакомился/лась с мужчиной, который живет в соседнем доме.
 • This is the ticket which my mother gave me for New Year — Это билет, который моя мама подарила мне на Новый год

Как правильно видоизменить «which», «who» на «that» в неформальной речи без изменения контекста сказанного? Рассмотрим на тех же примерах:

 • I met the man who/that lives next house
 • This is the ticket which/that my mother gave me for New Year

Придаточное предложение Defining Relative Clauses не выделяется запятыми, так как без данного отрывка контекст фразы полностью теряется, а основной смысл невозможно понять без дополнительных уточняющих вопросов. В конструкции предложения является его неотъемлемой частью.

Non-defining Relative Clauses (Non-identifying Relative Clauses)

Основная суть этой разновидности придаточного предложения — привнесение в контекст фразы дополнительных сведений о дополнении/подлежащем, не оказывающей прямого влияния на общий смысл изречения.

Non- defining Relative Clauses обеспечивают беглость произношения английских предложений без необходимости повторений и использования простых предложений для дополнительных характеристик подлежащего, о котором идет речь.

В отличие от Defining Relative Clauses, отделяется запятыми, указывающими на то, что без изложенной информации можно обойтись, а контекст фразы/предложения не изменится.

My father, who lives separate us, changes a job. —  Мой отец, который живет отдельно от нас, сменил работу.

The movie by Steven Spielberg, which I have just seen, impressed me. — Фильм Стивена Спилберга, который я недавно посмотрел, впечатлил меня.

Как в первом, так и во втором примере, без Non-Defining можно обойтись: целостность и контекст предложения не будет нарушен. В отличие от Defining Relative Clauses, здесь не используется местоимение «that», а вспомогательная часть обязательно отделяется паузами в разговоре/чтении текста.

Относительные местоимения, использующиеся при Relative Clauses

При построении придаточных предложений Relative Clauses, чаще всего используется 6 относительных местоимений:

 • Who
 • Which
 • That
 • Where
 • When
 • Whom

Это относительное местоимение употребляется «в паре» с одушевленными предметами (любыми живыми существами), но только теми, с которыми лично знаком рассказчик.

The boy who was my sister’s age had already won this lottery — Мальчик, который одного возраста с моей сестрой, уже выигрывал в эту лотерею

Местоимение используется только при условиях идентификации неодушевленных предметов.

The magazine which you ordered last week will arrive Sunday — Журнал, который ты заказал на прошлой неделе, придет в воскресенье.

Данное местоимение «универсально», поэтому может использоваться с живыми и неживыми предметами. Но есть нюанс — «that» чаще всего употребляется в разговорной речи при живом общении. В письменной речи относительное местоимение заменяется другими: «which», «who».

The ticket that is near window is a present for my birthday — Билет, который у окна, это подарок на мой день рождения.

Местоимение употребляется в Non-defining Relative Clauses и в Defining Relative Clauses.

Если рассказчик желает предоставить дополнительную информацию о подлежащем/дополнении, можно  использоваться два варианта: where или предлог местонахождения (on, in,at) + which

This is the flat in which/where I was born — Это квартира, где я родиласьIs there a supermarket at which/where I can buy some cakes? — Здесь есть супермаркет, где/в котором я могу купить пирожные?

Местоимение позволяет уточнить сведения о пройденном промежутке времени, поэтому используется как в Non-defining, так и в Defining Clauses.

2020 was the year in which/when I sicked covid — 2020 — это год, в котором/когда я переболела ковидом.It was the day when/ at which grandmother understood she was in love — Это был день, когда бабушка поняла, что влюбилась.

Является объектным падежом местоимения «who». Дословно переводится, как «которого», «с которым», «которому» и взаимосвязан с предлогом. Применим только для характеристики одушевленных подлежащих (детей, домашних питомцев и т.д.).

The man with whom they flew to Washington is their uncle — Мужчина, с которым они летали в Вашингтон, — их дядя.

Лучшие YouTube каналы для изучающих английский

Распространенные ошибки с предлогами в Relative Clauses

При изучении придаточных предложений в английском языке, часто допускают 2 основные ошибки:

The guy who I live with is my boyfriend — Парень, с которым я живу, мой молодой человек.

Чтобы не допускать такой ошибки, рекомендуется запомнить основные фразовые глаголы (например, «pay for», «look for» и т.д.) и другие устойчивые сочетания на английском. Такой подход поможет упростить процесс составления предложений в письменной форме и поможет при диалоге с собеседником.

Пример формальной позиции предлога:

The boy at whom I am looking is watching movie — Мальчик, за которым я наблюдаю, смотрит киноленту (фильм).

Пример неформальной позиции предлога (множество вариантов перевода):

The boy who I am looking at is watching movie — Мальчик, на которого я пялюсь (смотрю), смотрит фильм.

Вывод: Relative Clauses в английском языке могут быть двух видов: Define и Non- defining. Каждое из них имеет свои правила написания и структуру. Относительные местоимения «who»/ «whom», «that» «which» помогут правильно составить предложения в устной и письменной речи.

СОЮЗЫ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

THAT, WHICH, WHAT

Отличие союза от относительного местоимения

Союзы связывают два предложения, но сами при этом не являются членами предложения. В отличие от союзов относительные местоимения, связывая два предложения, являются подлежащим или дополнением придаточного предложения. Это важно знать, так как при омонимичной форме разный перевод обусловлен разным грамматическим содержанием:

The idea that the earth rotates around the sun was put forward by the

Ancients. — Мысль, что (о том, что) Земля вращается вокруг Солнца, была выдвинута древними греками. (That (что) выполняет функцию союза).

The idea that was put forward by N., proved to be fruitful.- Мысль, которую выдвинул Н., оказалась плодотворной.

(That (который) — относительное местоимение, оно является дополнением к сказуемому was put forward).

Употребление союза that — что; чтобы

А. Союз that переводится что, когда он относится к глаголу или существительному в главном предложении (и не является членом придаточного предложения):

Everybody knows that two and two are four.- Всем известно (все знают), что два да два — четыре.

The idea that the acceleration of bodies when falling is constant was disputed at that time. — Мысль, что (о том, что) ускорение падающих тел постоянно, в те времена оспаривалась.

Б. Союз that переводится что, если он соотносится с ранее стоящим наречием so — так или местоимением such — такой:

The waves are so short that they cannot affect the eye.- Волны настолько коротки, что они не могут воздействовать на глаз.

В. Союз that переводится чтобы, когда он входит в составной союз in order — для того чтобы. Сказуемое после in order that переводится сослагательным наклонением, частица бы относится к союзу что:

I shall explain the rule to you in order that you (should) know it.- Я объясню вам это правило, чтобы вы его знали.

Употребление относительного местоимения that — который

Относительное местоимение that, соединяя два предложения, выполняет функцию подлежащего или дополнения придаточного предложения; переводится относительным местоимением который:

This is the house that Jack built. — Вот дом, который построил Джек. (That (который) — дополнение к глаголу built — построил).

Употребление союза that — то, что; чтобы

А. Союз that, стоящий в начале предложения, вводит придаточное предложение подлежащее и переводится то, что. Перевод предложения рекомендуется начинать с главного предложения; в этом случае that переводится что:

That he is a fool is known to everybody. (That he is a fool —  придаточное  подлежащее,  is known — его сказуемое).- To, что он дурак, всем известно.

Читайте также:  НЯНЕЙ — перевод на английский c примерами

Б. Глагол-связка be с последующим союзом that переводится заключается в том, что (чтобы), состоит в том, что (чтобы). В настоящем времени глагол-связку be при переводе можно опустить:

The disadvantage of the device is that it is not easy to adjust.- Недостаток этого прибора (состоит) в том, что его нелегко настраивать.

Употребление относительного местоимения which — который

Относительное местоимение which, вводящее прида­точное предложение, может быть связано с любым су­ществительным в главном предложении; в этом случае оно переводится который (-ая, ос, -ые).

Если определительное придаточное предло­жение, вводимое местоимением which, относится к подлежащему главного предложения, но следует за сказуемым, перевод надо на­чинать со сказуемого главного предложения:

A system is described which contains two tubes.- Описывается система, которая состоит из двух ламп.

Если относительному местоимению which предшествует предлог, то выбор эквивалента этого предлога при переводе зависит от того, какого предлога в русском языке требует тот глагол, существительное или прилагательное, с которым грам­матически и по смыслу соотнесено данное относительное место­имение which:

A conclusion has been made to which some general consideration should be added (add to something — добавлять к чему-л.). — Было сделано заключение, к которому следует добавить несколь­ко общих соображений.

The temperature at which measurements are made should be constant (at some temperature — при какой-л. температуре). — Температура, при которой делаются измерения, должна быть постоянной.

Употребление относительного местоимения which — что

Относительное местоимение which в функции подлежащего придаточного предложения, характеризую­щего или дополняющего смысл всего главного пред­ложения в целом, переводится местоимением что. В английском, как и в русском языке, придаточное предложение отделяется запятой, а его сказуемое выражено глаголом в форме 3-го л. ед. ч.

Употребление относительного местоимения which — каковой

Если местоимение which относится к следующему за ним существительному, оно переводится местоимением каковой (-ая, -ое, -ые). Но так как это местоимение в современном русском языке не употребительно, то подобные придаточные предложения рекомендуется переводить самостоятельным предложением с союзами а, и, причем. Относительное местоимение which при этом следует передавать указательным местоимением этот:

Rutherford was primarily engaged in atomic structure, in which field he made his most important contribution. — Резерфорд главным образом занимался строением атома, и в эту область он внес свой самый основной вклад.

Относительное местоимение which, определяющее существительные типа extent, manner, way

Сочетание the extent to which переводится то, насколько, the manner in which и the way in which — mo, как. Возможно также переводить the extent — степень; manner — способ, характер; way — способ, образ, отношение, механизм. При таком переводе глагол-сказуемое придаточного предложения переводится отглаголь­ным существительным; а английское сложноподчиненное предложение — простым:

Если существительным extent, manner, way предше­ствует определение, то эти существительные переводятся — степень, способ, образ, отношение, механизм или совсем не переводятся. В обоих случаях английский глагол-сказуемое передается отглагольным существительным, а сложноподчиненное предложение — простым:

Примечание. Перевод предложений, начинающихся с there is

some way in which, there are many ways in which и др., рекомендуется начинать с подлежащего; существительное way переводится отношение или опускается:

There are many ways in which these substances resemble each other. — Эти вещества во многом (во многих отношениях) походят друг на друга.

Тот же перевод предлагается для предложений с существительным point — момент.

There are many points in which the approach is important. — Этот метод важен во многих отношениях.

Употребление what — вопросительного слова

и относительного местоимения что; что такое; то, что

В вопросительных предложениях what является вопросительным словом, в сложных предложениях — относительным местоимением.

Вопросительное слово и относительное местоимение what переводятся местоимением что, что такое; при этом местоимение что ставится в соответствующем падеже (что, чего, чему, о чем и пр.):

What is a neutron? It is an elementary particle. Что такое нейтрон? Это элементарная частица.

Не did not realize what had happened. Он не понял, что случилось.

В примере 1 what (что такое) — именная часть сказуемого; перед подлежащим в этом случае стоит неопределенный артикль или нет никакого артикля. В примере 2 what (что, что такое) — подлежащее дополнительного придаточного предложения и относительное местоимение, соединяющее главное и придаточное предложения.

При переводе дополнительных придаточных предложений, вводимых относительным местоимением what (что), после глагола главного предложения часто приходится ставить местоимение то в соответствующем падеже (то, что; тому, что; о том, что и т. д.):

1.       Не will take what you offer him. — Он возьмет то, что вы ему предлагаете.

2.       Everything depends on what he will say. Все зависит от того, что он скажет.

В английском языке перед относительным ме­стоимением what иногда встречается словосочетание as to — о (том, что), относительно (того, что), что касается (того, что):

The question arises as to what the decrease in temperature was due to. Возникает вопрос, чем обусловлено понижение температуры.

Употребление what как определителя существительного и как относительного местоимения — какой, что за, каков

What — определитель существительного употребляется в вопросительных предложениях, а относительное местоимение — в сложных.

А. Местоимение what переводится местоимением какой (-ая, -ое, -ие) это; что это за:

What book are you reading? I’m reading an interesting book. — Какую (что за) книгу вы читаете? Я читаю интересную книгу.

Не asked me what book I was reading.          Он спросил меня, какую книгу я читаю.

What is this particle? It is a neutron.- Какая это (что это за) частица? Это нейтрон.

Не asked me what this particle was. — Он спросил меня, какая это (что это за) частица.

Б. Местоимение what переводится местоимением каков (-ва, -во, -вы):

What is the nature of this phenomenon? It is rather complicated and not quite clear yet. — Какова природа этого явления? Она весьма сложна и не вполне выяснена.

We don’t know what the nature of this phenomenon is. — Мы не знаем, какова природа этого явления.

Сопоставление перевода местоимения what — что такое, какой                                        это (что это за) и каков

Ср.: 1. What is an acid? (What is matter?)

Что такое кислота (материя)?

(Перед подлежащим стоит неопределенный артикль или совсем нет артикля). Речь идет о классе, к которому принадлежит предмет, явление и пр.

2. What is the history of this problem? It is rather peculiar.

Какова история этого вопроса? Она весьма интересна.

Относительное местоимение what, передающее оттенок эмфазы

Относительное местоимение what употребляется для выделения того или иного члена предложения, что передается в русском переводе словами именно; как раз; как раз то, что. Иногда этот оттенок эмфазы мы не можем передать средствами русского языка:

A rise of temperature is what should be expected in this case.

Подъем температуры (как раз) то, что (и) следует ожидать в этом случае.

В этом случае надо как раз ожидать подъем темпе­ратуры.

В этом случае и надо ожидать подъем температуры.

В предложениях подобного типа есть возмож­ность снять эмфазу, опустив союз what и те структурные части предложения, которые с ним связаны, т. е. приведенное выше пред­ложение можно написать так:

A rise of temperature should be expected in this case. В этом случае следует ожидать подъем температуры.

What I wished to do was to explain the difference in the behaviour of these two substances.

Я как раз хотел объяснить различие в поведении этих двух веществ.

Все диктатуры создают внешних врагов и репрессии, чтобы вечно сидеть на троне.

Если вы не можете отличить правду от искусной лжи, тогда задумайтесь о законах, о свободе слова, как часто и где менялась власть.

Местоимение (Pronoun) – часть речи, которая обозначает лица, предметы, явления, которые уже были ранее упомянуты в речи или тексте, не называя их. Таким образом, местоимения позволяют избегать повторения одних и тех же существительных, прилагательных, и других частей речи.

В английском языке существует несколько групп местоимений. В этой статье будут рассмотрены личные, притяжательные, возвратные и выразительные местоимения.

Остальные виды местоимений рассмотрены в других статьях: взаимные местоимения, указательные местоимения, относительные местоимения, вопросительные местоимения, неопределенные местоимения.

В английском языке существует категория относительных местоимений – relative pronouns, основная функция которых – присоединять придаточные предложения к главным. Они могут выступать в качестве союзных слов, а значит, могут являться членами предложения.

Самыми используемыми из относительных местоимений являются who, which, that. Их зачастую путают. Причина этому: в зависимости от контекста они могут иметь одинаковый перевод.

Английское местоимение Who

 • Местоимение переводится как «кто/который». Употребляется, когда речь идёт об одушевлённых лицах (люди, животные). В придаточных предложениях выступает в роли подлежащего или дополнения. Сказуемое, идущее после, может быть в единственном и множественном числе.Например:
  There are a lot of volunteers here who she asked to help with organization of the event. — Здесь много волонтёров, которых она попросила помочь с организацией этого мероприятия (who – дополнение).I have never met a person who has such a strong wish to win. — Я никогда не встречал человека, который так сильно желает выиграть (who – подлежащее).
 • There are a lot of volunteers here who she asked to help with organization of the event. — Здесь много волонтёров, которых она попросила помочь с организацией этого мероприятия (who – дополнение).
 • I have never met a person who has such a strong wish to win. — Я никогда не встречал человека, который так сильно желает выиграть (who – подлежащее).
 • Подлежащего. Глагол, следующий за местоимением в таком вопросе, употребляется в единственном числе. Есть исключение: случаи, когда мы знаем, что последует ответ во множественном числе.Например:
  Who were sitting there? — Кто здесь сидел? Заметьте: в вопросах к подлежащему вспомогательный глагол не нужен.Who wrote this novel? — Кто написал этот роман?Who has already finished the test? — Кто уже закончил тест?
 • Who were sitting there? — Кто здесь сидел? Заметьте: в вопросах к подлежащему вспомогательный глагол не нужен.
 • Who wrote this novel? — Кто написал этот роман?
 • Who has already finished the test? — Кто уже закончил тест?
 • Who did you come to? — К кому ты пошёл?
 • Именной части сказуемого. Глагол-связка в данном случае стоит в том же числе и лице, что и следующее за ним подлежащее.Например:
  Who is this man? — Кто этот мужчина?Who are these people standing at the bus stop? — Кто эти люди, стоящие на автобусной остановке?
 • Who is this man? — Кто этот мужчина?
 • Who are these people standing at the bus stop? — Кто эти люди, стоящие на автобусной остановке?
 • It was our school’s teacher who helped me to overcome all difficulties. — Именно учительница нашей школы помогла мне преодолеть все трудности.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Английское местоимение Which

Which переводится «кто/который/какой», используется, когда речь идёт о неодушевлённых предметах или животных.

Возьмите на заметку, что это местоимение используется, когда мы говорим о выборе из ограниченного числа.

Как и предыдущее местоимение, в повествовательных вопросах употребляется как дополнение или подлежащее:

 • It is the recipe I created. — Это рецепт, который придумала я (which – дополнение).
 • My sister has become a famous singer has many fans all around the world. — Моя сестра стала известной певицей, у которой много фанатов во всем мире (which – подлежащее).

В вопросах используется в качестве:

 • Местоимения-существительного (обычно идёт в паре с предлогом of):
  of these articles did you write last week? — Какие из этих статей ты написал вчера? of you will pay for the dinner? — Кто из вас будет платить за обед. of your friends had the same job as mine? — У кого из твоих друзей была такая же работа, как у меня?
 • of these articles did you write last week? — Какие из этих статей ты написал вчера?
 • of you will pay for the dinner? — Кто из вас будет платить за обед.
 • of your friends had the same job as mine? — У кого из твоих друзей была такая же работа, как у меня?
 • Местоимения-прилагательного:
  course have you chosen? — Какой курс ты выбрал? colors are your favorites? — Какие у тебя любимые цвета? fruits do you prefer? — Какие фрукты ты предпочитаешь?
 • course have you chosen? — Какой курс ты выбрал?
 • colors are your favorites? — Какие у тебя любимые цвета?
 • fruits do you prefer? — Какие фрукты ты предпочитаешь?
 • В некоторых вопросах может использоваться и и без изменения смысла или стиля. Но сейчас чаще употребляется вариант с what.Например:
  city do you want to live in? — В каком городе ты хочешь жить?
 • city do you want to live in? — В каком городе ты хочешь жить?
Читайте также:  Артикль со сторонами света в английском

Запомните: в вопросах после which существительное пишется без артикля.

В английских предложениях, где местоимение идёт с предлогом (примеры: «с которым», «к которому»), предлоги выносятся в конец предложения:

Английское местоимение That

 • That используется с одушевленными лицами и неодушевлёнными объектами. Переводится как прошлые 2 местоимения. Призвано соединять определительные придаточные предложения в составе сложного. Употребляется только в придаточных ограничительных, о которых ещё будет упомянуто в статье.Примеры:
  A man is standing outside is our new colleague. — Мужчина, который стоит на улице — наш новый коллега.Please, buy a plant is in a pink pot as she adores this color. — Пожалуйста, купи растение, которое в розовом горшке, так как она обожает этот цвет.Who has planted a tree grows near the school? — Кто посадил дерево, которое растёт рядом со школой?Don’t disturb a person is sitting in front of you now. — Не отвлекай человека, который сейчас сидит перед тобой.
 • A man is standing outside is our new colleague. — Мужчина, который стоит на улице — наш новый коллега.
 • Please, buy a plant is in a pink pot as she adores this color. — Пожалуйста, купи растение, которое в розовом горшке, так как она обожает этот цвет.
 • Who has planted a tree grows near the school? — Кто посадил дерево, которое растёт рядом со школой?
 • Don’t disturb a person is sitting in front of you now. — Не отвлекай человека, который сейчас сидит перед тобой.
 • В отличие от предыдущих местоимений who и which это местоимение не может употребляться в вопросительных предложениях на первом месте. Нельзя сказать “That film do you prefer?”. Правильно будет выбрать вариант “Which/what film do you prefer?”.
 • Служит, чтобы заменить написанное до этого существительное во избежание тавтологии:
  The price of a new fridge is much higher than of the old one. — Цена нового холодильника намного выше, чем старого.
 • The price of a new fridge is much higher than of the old one. — Цена нового холодильника намного выше, чем старого.
 • That применяется и в других случаях: в качестве союза или подлежащего. Тогда оно уже не будет относительным местоимением.Например:
  Tell him I will be late so there is no need to hurry. — Скажи ему, что я опоздаю, поэтому можно не торопиться.
 • Tell him I will be late so there is no need to hurry. — Скажи ему, что я опоздаю, поэтому можно не торопиться.

Who, Whose, Whom – правило

Относительное местоимение who в косвенных падежах имеет форму whom. Чаще используется в официальной и письменной речи, в разговорной заменяется на that.

 • The Minister whom I sent my report yesterday turns out to be our family’s friend. — Министр, которому я вчера отправил свой доклад, оказался другом нашей семьи.
 • Would you mind if I tell Mr. John whom I have chosen for this job. — Вы не возражаете, если я скажу мистеру Джону, кого я выбрал для этой работы?

Местоимение whose переводится как «чей», указывает на принадлежность кому-то/чему-то:

 • Whose notebook did you take? — Чью тетрадь ты взял?
 • Do you remember Skylar whose daughter works as a doctor in the local hospital? — Ты помнишь Скайлар, чья дочь работает доктором в местной больнице?

Когда можно опустить?

Относительные местоимения пропускаются, если не играют роль подлежащего. В таких случаях их можно убрать без потери смысла, и предложение останется грамматически правильным. Это явление особенно распространенно в разговорном английском.

Следует взять на заметку: такие придаточные определительные предложения с опущенным относительным местоимением в английском обычно не обособляются. Из-за этого понять предложение бывает трудно.

 • Is it the bag you are looking for right now? — Это сумка, которую ты сейчас ищешь?
 • The director of the theatre you see every day lives in your quarter? — Директор театра, которого ты видишь каждый день, живёт в твоём квартале.

Но если в предложении относительное местоимение является подлежащим, опускать его нельзя.

 • The T-shirt I bought is so expensive. — Футболка, которую я купил, очень дорогая.
 • Don’t wear a T-shirt lies on my bed. — Не надевай футболку, которая лежит на моей кровати.

Во втором примере местоимение не может быть опущено, так как играет роль подлежащего.

Какие бывают предложения с Who, Which и That в английском языке?

Эти относительные местоимения могут использоваться в вопросительных, отрицательных и утвердительных предложениях, например:

 • did you go for a walk with? — С кем ты ходил гулять?
 • It is not the information I have asked for. — Это не та информация, которую я просил.
 • It is the first book I can’t read without tears. — Это первая книга, которую я не могу читать без слёз.

В английском существуют описательные и ограничительные (ограничивающие) определительные придаточные предложения. Ограничительное придаточное тесно связано с тем членом предложения, к которому оно относится, и не может быть опущено без изменения смысла. Обычно не выделяется запятой.

Описательное придаточное вводит дополнительную информацию о предмете и лице, которое оно описывает, и может быть убрано без изменения смысла. В таких предложениях придаточное выделяется запятыми.

 • The building has a lot of pretentious decorations refers to baroque. — Здание, которое имеет много напыщенных декоративных элементов, относится к барокко.
  Здесь придаточное предложение нельзя убрать, иначе получится, что любое здание относится к барокко.
 • The local bank, was built in 1990, is a leader of the industry nowadays. — Местный банк, который был построен в 1990 году, на сегодняшний день является лидером индустрии.
  Придаточное вводит дополнительную информацию, которую можно опустить, ведь самое главное – то, что банк является лидером индустрии, а не то, когда он был построен.

Если Вы устали учить английский годами?

Те, кто посещают даже 1 урок узнают больше, чем за несколько лет!
Удивлены?

Без домашки. Без зубрежек. Без учебников

Из курса «АНГЛИЙСКИЙ ДО АВТОМАТИЗМА» Вы:

 • Научитесь составлять грамотные предложения на английском без заучивания грамматики
 • Узнаете секрет прогрессивного подхода, благодаря которому Вы можете сократить освоение английского с 3 лет до 15 недель
 • Будете проверять свои ответы мгновенно + получите доскональный разбор каждого задания
 • Скачаете словарик в форматах PDF и MP3, обучающие таблицы и аудиозапись всех фраз

Получить 5 уроков бесплатно можно тут

Who или That?

Who опять же является более официальным вариантом и чаще употребляется в письменной речи. Оба местоимения используются для описания одушевлённых лиц.

Но есть случаи, в которых предпочтительнее использовать один из вариантов, хотя строгих правил нет, но все же:

 • Когда мы описываем людей, можно ставить оба местоимения. Но при описании определённой черты, способности, лучше выбирать местоимение Например:
  My grandmother is the person looks cheerful every day. — Моя бабушка – человек, который каждый день выглядит бодрым.Tom is a boy constantly fights with his disease. — Том – это мальчик, который постоянно борется со своей болезнью.
 • My grandmother is the person looks cheerful every day. — Моя бабушка – человек, который каждый день выглядит бодрым.
 • Tom is a boy constantly fights with his disease. — Том – это мальчик, который постоянно борется со своей болезнью.
 • Если придаточное предложение в официальной речи указывает на конкретную личность, то желательно использовать
  The doctor leads the hospital has got financial support from the state. — Доктор, которая возглавляет эту больницу, получила финансовую поддержку от государства.A woman is standing in front of you is our new manager. — Женщина, которая стоит перед вами, наш новый менеджер.
 • The doctor leads the hospital has got financial support from the state. — Доктор, которая возглавляет эту больницу, получила финансовую поддержку от государства.
 • A woman is standing in front of you is our new manager. — Женщина, которая стоит перед вами, наш новый менеджер.

С собирательными существительными используется в эту категорию существительных относятся такие слова, как:

company – компания;

family – семья;

group – группа;

audience – зрители;

army – армия;

police – полиция;

people – люди;

team – команда;

jury – жюри и множество других слов.

 • The football team lost competitions last month is training hard these days. — Футбольная команда, которая проиграла соревнования в прошлом месяце, сейчас упорно тренируется.
 • The audience  came to the concert had fun all the time and supported all artists. — Зрители, которые пришли на концерт, всё время веселились и поддерживали всех артистов.

И which, и that могут использоваться, когда речь идёт о неодушевленных объектах. Разница в том, что which можно назвать более книжным вариантом. Кроме того, which подразумевает выбор из какого-то ограниченного количества.

That предпочтительнее использовать, когда:

 • Перед ним стоят слова something, nothing, anything, all, few, much, many.Например:
  Do you have will be interesting for me? — У тебя есть что-нибудь, что будет мне интересно?I have so tasks for today I need to do. — У меня так много заданий на сегодня, которые мне нужно сделать.
 • Do you have will be interesting for me? — У тебя есть что-нибудь, что будет мне интересно?
 • I have so tasks for today I need to do. — У меня так много заданий на сегодня, которые мне нужно сделать.
 • После порядковых местоимений:
  It is the first day seems to be boring. — Это первый день, который кажется скучным.It is the 3rd lesson I have missed. — Это третий урок, который я пропустил.
 • It is the first day seems to be boring. — Это первый день, который кажется скучным.
 • It is the 3rd lesson I have missed. — Это третий урок, который я пропустил.
 • После превосходной степени прилагательных:
  It is the most touching story I have ever heard. — Это самая трогательная история, которую я когда-либо слышала.Your brother is the most good-natures person I have ever met. — Твой брат – самый добродушный человек из всех, кого я когда-либо встречал.
 • It is the most touching story I have ever heard. — Это самая трогательная история, которую я когда-либо слышала.
 • Your brother is the most good-natures person I have ever met. — Твой брат – самый добродушный человек из всех, кого я когда-либо встречал.

Важно – that редко используется в роли подлежащего. То есть если в сложном предложении есть придаточное определительное, которое даёт больше информации о неодушевлённом предмете, то в качестве подлежащего чаще выступает не that, а which. Пример: The meal which was cooked yesterday refers to Chinese cuisine. Блюдо, которое было вчера приготовлено, относится к китайской кухне (хотя that подходит, в таких случаях его не ставят).

Таблица критериев выбора местоимений для предложений

Существительные, с которыми они употребляются.
Одушевлённые (люди и животные). Вопрос – кто?
Неодушевлённые (неживые предметы, явления, собирательные существительные). Основной вопрос – что?
Любые существительные.

Формальность.
Чаще используется в официально-деловой и письменной речи.
Чаще используется в официально-деловой и письменной речи.
Чаще используется в разговорной речи.

Данная тема не так сложна для понимания, однако, содержит много нюансов, обязательных к изучению. Рекомендуем составить собственную таблицу, где будут прописаны все указанные выше тонкости, исключения, особенности и приведён пример на каждый пункт.

Чтобы не путать местоимения и помнить разницу в использовании между ними, нужно знать:

 • с какими существительными (одушевлённым/неодушевлённым) они употребляются;
 • в каких придаточных предложениях (ограничительных/описательных);
 • в официальной/разговорной речи;
 • конкретные случаи употребления и исключения.

Эти пункты помогут вам разобраться в большом объёме информации и структурировать её удобным образом. Не забывайте периодически просматривать правило употребления этих местоимений, чтобы освежить и закрепить его в памяти.

Оцените статью